0 точки от тестове до тукТест 3 Деяния на апостолите 8-11 глава

кликнете тук за помощна информация »

1. Какви са били мотивите на Симон магьосника
2. В какво е повярвал велможата на етиопската царица?
3. Защо е важно, че Исус Христос е Господ?
4. По чия поръка е действал апостол Павел?
5. Защо е трябвало езичниците да говорят на езици и да славят Бога?
6. Какви са били тези езици?
7. За кого важи жертвата на Христос?
8. На кого е била подчинена църквата в Антиохия?
9. Защо апостолите и първите християни са били готови да умрат като мъченици?
10. Защо Бог днес не използва методите описани в Деяния на апостолите(чрез пророци), за да ни показва кога ще има бедствия?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Деяния на апостолите
8 глава

А Савел одобряваше убиването му. И в онзи ден се надигна голямо гонение срещу църквата в Ерусалим; и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските области.
2 А благочестиви хора погребаха Стефан и много го оплакваха.
3 А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и отвличаше мъже и жени, и ги предаваше в тъмница.
4 А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и благовестяваха словото.
5 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христос.
6 И множествата единодушно внимаваха в това, което им говореше Филип, като слушаха и виждаха знаменията, които вършеше.
7 Защото нечисти духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и недъгави бяха изцелени.
8 И голяма радост настана в онзи град.
9 А имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше народа на Самария, като представяше себе си за нещо голямо,
10 в когото внимаваха всички – от най-малкия до най-големия – като казваха: Този е великата Божия сила.
11 И внимаваха в него, понеже дълго време ги беше смайвал с магиите си.
12 Но когато повярваха на Филип, който благовестяваше за Божието царство и Името на Иисус Христос, се кръщаваха и мъже, и жени.
13 Самият Симон също повярва и като се кръсти, постоянно придружаваше Филип и се удивляваше, като гледаше знаменията и великите чудеса, които се вършеха.
14 А като чуха апостолите, които бяха в Ерусалим, че Самария приела Божието слово, изпратиха там Петър и Йоан,
15 които, като слязоха, се помолиха за тях, за да приемат Светия Дух;
16 защото Той не беше слязъл още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в Името на Иисус Христос.
17 Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух.
18 А Симон, като видя, че с полагането на ръцете на апостолите се даваше Светият Дух, им донесе пари,
19 като каза: Дайте и на мен тази власт, така че на когото положа ръце, да приема Светия Дух!
20 А Петър му каза: Парите ти заедно с теб да погинат, защото си помислил, че Божият дар може да се купи с пари.
21 Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога.
22 Затова, покай се от това твое нечестие и се моли на Господа, дано да ти се прости това намерение на сърцето ти;
23 понеже виждам, че си изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда.
24 А Симон в отговор каза: Молете се вие на Господа за мен и дано не ме постигне нищо от онова, което казахте.
25 И след като свидетелстваха и разгласяваха Господното слово, те се върнаха в Ерусалим, като благовестваха в много самарийски села.
26 А Господен ангел говори на Филип и каза: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа.
27 И той стана и отиде. И ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над цялото ѝ съкровище, беше дошъл в Ерусалим да се поклони
28 и се връщаше, като седеше в колесницата си и четеше пророк Исая.
29 А Духът каза на Филип: Приближи се и придружи тази колесница.
30 И Филип се завтече и го чу, като четеше пророк Исая, и каза: Разбираш ли това, което четеш? 31 А той каза: Как мога, ако не ме упъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне с него.
32 А мястото от Писанието, което четеше, беше това: „Като овца беше заведен на клане; и както агне пред стригача си не издава глас, така не отваря устата Си.
33 При унижението Му Той беше лишен от праведен съд, а рода Му – кой ще го изкаже? Защото се взе животът Му от земята.“
34 И скопецът заговори и каза на Филип: Моля ти се, за кого говори това пророкът – за себе си или за някой друг?
35 А Филип отвори уста и като започна от това писание, му благовести за Иисус.
36 И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скопецът каза: Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?
37 (И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Иисус Христос е Божият Син.)
38 Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата – и Филип, и скопецът – слязоха във водата, и той го кръсти.
39 А когато излязоха от водата, Господният Дух грабна Филип и скопецът вече не го видя, а продължи по пътя си с радост.
40 А Филип се намери в Азот; и като минаваше, проповядваше благовестието по всичките градове, докато стигна в Кесария.

9 глава

А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника
2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, така че ако намери някои от това учение – мъже или жени – да ги докара вързани в Ерусалим.
3 И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.
4 И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо Ме гониш?
5 И той каза: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Иисус, когото ти гониш. Трудно е за теб да риташ срещу остен.
6 И той, треперещ и поразен, каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.
7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.
8 И Савел стана от земята и като отвори очите си, не виждаше нищо; и като го водеха за ръка, го заведоха в Дамаск.
9 И три дни той не виждаше и нито яде, нито пи.
10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи.
11 И Господ му каза: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един от Тарс на име Савел; защото, ето, той се моли
12 и е видял (във видение) един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа.
13 А Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек – колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим.
14 И тук той има власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето Име.
15 Но Господ му каза: Иди, защото той Ми е избран съд, за да носи Моето Име пред езичници, царе и израилеви синове.
16 Защото Аз ще му покажа колко много трябва да пострада той заради Моето Име.
17 И Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, каза: Брате Савле, Господ ме изпрати, Иисус, който ти се яви по пътя, докато идваше, за да прогледаш и да се изпълниш със Свети Дух.
18 И веднага паднаха от очите му нещо като люспи и той прогледна; и стана и се кръсти.
19 И като прие храна, доби сила. И Савел преседя няколко дни с учениците в Дамаск.
20 И веднага започна да проповядва по синагогите за Иисус, че Той е Божият Син.
21 И всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: Не е ли това този, който в Ерусалим съсипвал онези, които призовавали това Име, и затова е дошъл и тук – за да ги закара вързани при главните свещеници?
22 Но Савел ставаше все по-силен и объркваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че този Иисус е Христос.
23 И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият,
24 но техният заговор стана известен на Савел. И те денем и нощем пазеха портите, за да го убият.
25 Тогава учениците го взеха през нощта и го спуснаха през стената в един голям кош.
26 И когато дойде в Ерусалим, той се опитваше да се присъедини към учениците, но всички се страхуваха от него и не вярваха, че е ученик.
27 Но Варнава го взе и го доведе при апостолите, и им разказа как бил видял Господа по пътя и че Той му говорил, и как в Дамаск дързостно говорел в Името на Иисус.
28 И той беше с тях, като влизаше и излизаше в Ерусалим и говореше дързостно в Името на Господ Иисус,
29 и говореше, и спореше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.
30 Но братята, като разбраха това, го заведоха в Кесария и го изпратиха в Тарс.
31 И така, по цяла Юдея, Галилея и Самария църквите имаха мир и се изграждаха, и като ходеха в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваха.
32 И случи се, че Петър, като обикаляше всички, слезе и до светиите, които живееха в Лида.
33 И там намери един човек на име Еней, който от осем години лежеше на легло и беше парализиран.
34 И Петър му каза: Енее, Иисус Христос те изцелява; стани и оправи леглото си. И той веднага стана.
35 И всички, които живееха в Лида и в Сарон, го видяха и се обърнаха към Господа.
36 А в Йопия имаше една ученичка на име Тавита, което се превежда Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и благодеяния, които вършеше.
37 И се случи, че през тези дни тя се разболя и умря; и като я изкъпаха, я сложиха в една горна стая.
38 И понеже Лида беше близо до Йопия и учениците бяха чули, че Петър е там, изпратиха до него двама души да го помолят да не се бави да дойде при тях.
39 И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, го заведоха в горната стая; и всичките вдовици стояха около него и плачеха, като му показваха ризите и дрехите, които Сърна правеше, когато беше с тях.
40 А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли, и като се обърна към тялото, каза: Тавита, стани. И тя отвори очите си и като видя Петър, седна.
41 И той ѝ подаде ръка и я изправи; и като повика светиите и вдовиците, я представи жива.
42 И това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господа.
43 А Петър остана дълго време в Йопия у някой си кожар Симон.

10 глава

Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк.
2 Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на народа и непрестанно се молеше на Бога.
3 Около деветия час през деня той видя ясно във видение Божи ангел, който влезе при него и му каза: Корнилий!
4 А той, като се взря в него, уплашен, каза: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.
5 И сега, изпрати мъже в Йопия и повикай Симон, който се нарича и Петър.
6 Той е отседнал у един кожар Симон, чиято къща е край морето.
7 И като си отиде ангелът, който му говореше, Корнилий повика двама от слугите и един благочестив войник от тези, които постоянно бяха при него,
8 и като им разказа всичко, ги изпрати в Йопия.
9 А на следващия ден, когато те пътуваха и наближаваха града, около шестия час, Петър се качи на покрива на къщата да се помоли.
10 И когато огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той изпадна в състояние на видение
11 и видя небето отворено и някакъв съд да слиза към него, като голямо ленено платнище, спускано за четирите краища към земята.
12 В него имаше всякакви видове земни четирикраки, пълзящи и небесни птици.
13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.
14 А Петър каза: В никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нещо осквернено или нечисто.
15 И гласът пак дойде към него втори път: Което Бог е очистил, ти не го считай за осквернено.
16 Това стана три пъти; и съдът пак се вдигна в небето.
17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което беше видял, ето, мъжете, изпратени от Корнилий, които бяха разпитали за къщата на Симон, застанаха пред портата
18 и извикаха, като попитаха: Тук ли гостува Симон, който се нарича и Петър?
19 И докато Петър размисляше за видението, Духът му каза: Ето, трима мъже те търсят.
20 Стани, слез и иди с тях, без да се съмняваш ни най-малко, защото Аз съм ги изпратил.
21 И така, Петър слезе при мъжете, които бяха изпратени при него от Корнилий, и каза: Ето, аз съм този, когото търсите. По каква работа сте дошли?
22 А те казаха: Стотникът Корнилий, един праведен човек, който се бои от Бога и има добро име сред целия юдейски народ, беше упътен чрез един свят ангел да те повика в своя дом и да чуе думи от теб.
23 Тогава той ги покани вътре и ги настани. И на сутринта Петър замина с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха.
24 А на другия ден влязоха в Кесария. И Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.
25 И когато Петър влизаше, Корнилий го посрещна, падна пред краката му и се поклони.
26 А Петър го вдигна, като каза: Стани; и аз самият съм човек.
27 И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани.
28 И им каза: Вие знаете колко е незаконно за един, който е юдеин, да се събира или да ходи при някой, който е от друго племе, но Бог ми показа, че не бива да наричам никого скверен или нечист.
29 Затова дойдох, без да възразявам, веднага щом ме повикахте; и така, питам ви: по коя причина сте ме повикали?
30 И Корнилий каза: Преди четири дни постих до този час и в деветия час се молех у дома, и ето, пред мен застана един мъж в блестящо облекло,
31 който каза: Корнилий, твоята молитва е чута и твоите милостини се спомниха пред Бога.
32 Така че прати в Йопия да повикат тук Симон, който се нарича и Петър; той е отседнал в дома на един кожар Симон, край морето. (Той, като дойде, ще ти говори.)
33 И така, аз веднага пратих до теб и ти добре направи, че дойде. Затова сега всички ние присъстваме тук, пред Бога, за да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.
34 А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице,
35 а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правда, Му е угоден.
36 Словото, което Той изпрати на израилевите синове, като им благовестяваше мир чрез Иисус Христос, който е Господар на всички,
37 това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като се започна от Галилея;
38 как Бог помаза със Свети Дух и със сила Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с Него.
39 И ние сме свидетели на всичко, което Той извърши и в юдейската земя, и в Ерусалим; Него те убиха, като Го приковаха на дърво.
40 Него Бог възкреси на третия ден и Му даде да се яви –
41 не на целия народ, а на свидетели, предварително избрани от Бога – на нас, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите.
42 И ни поръча да проповядваме на народа и да свидетелстваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.
43 За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който вярва в Него, получава опрощаване на греховете си чрез Неговото Име.
44 Докато Петър още говореше тези думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 45 И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Светия Дух се изля и на езичниците,
46 защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:
47 Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Светия Дух, както и ние?
48 И заповяда да бъдат кръстени в Името на Иисус Христос. Тогава му се помолиха да остане няколко дни.

11 глава

И апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Божието слово. 2 И когато Петър влезе в Ерусалим, онези, които бяха от обрязаните, спореха с него, като казваха: 3 При необрязани хора си влизал и си ял с тях. 4 А Петър започна отначало и им разясни всичко подред, като каза: 5 Аз бях в град Йопия и като се молех, изпаднах в състояние на видение и видях видение: един съд, като голямо ленено платнище, слизаше от небето, спускан за четирите ъгъла, и дойде даже до мен. 6 В него, като се взрях и разглеждах, видях земните четирикраки, диви зверове и пълзящи, и небесни птици. 7 И чух глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж. 8 Но аз казах: Не, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо осквернено или нечисто. 9 Но гласът втори път ми проговори от небето: Което Бог е очистил, ти не го считай за осквернено. 10 Това стана три пъти, и всичко се вдигна пак в небето. 11 И ето, в същия час пред къщата, в която бяхме, пристигнаха трима мъже, изпратени от Кесария до мен. 12 И Духът ми каза да отида с тях, без да се двоумя. А с мен дойдоха и тези шестима братя и влязохме в къщата на човека. 13 И той ни разказа как видял в къщата си ангела, който застанал и му казал: Прати в Йопия да повикат Симон, който се нарича и Петър, 14 който ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. 15 И когато започнах да говоря, Светият Дух слезе на тях, както и на нас отначало. 16 Тогава си спомних словото на Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, но вие ще бъдете кръстени със Свети Дух. 17 И така, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Иисус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да можех да се противопоставя на Бога? 18 Като чуха това, те се успокоиха и славеха Бога, като казваха: И така, Бог и на езичниците даде покаяние за живот. 19 А онези, които се бяха разпръснали поради гонението, което стана заради убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. 20 Между тях обаче имаше някои кипърци и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, като благовестяваха Господ Иисус. 21 И ръката на Господа беше с тях и голям брой повярваха и се обърнаха към Господа. 22 И известие за това стигна в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава да отиде в Антиохия; 23 който, като дойде и видя Божията благодат, се зарадва и увещаваше всички да стоят в Господа с непоколебимо сърце. 24 Понеже той беше добър човек, пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа. 25 Тогава Варнава отиде в Тарс, за да търси Савел; 26 и като го намери, го доведе в Антиохия. И цяла година те се събираха в църквата и научиха голямо множество. И първо в Антиохия учениците бяха наречени християни. 27 И през тези дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия. 28 И един от тях на име Агав стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по целия свят, какъвто и настана в дните на Клавдий. 29 Тогава учениците наредиха да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея – всеки според състоянието си – 30 което и направиха, като я изпратиха до старейшините чрез ръцете на Варнава и Савел.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги