0 точки от тестове до тукТест 32 Ев. от Марк,1 и 2 гл

кликнете тук за помощна информация »

1. Какво е «ловeц на хора» според Библията?
2. Защо в Капернаум е направило впечатление, че Христос проповядва като един който има власт, а не като книжниците?
3. Кой има власт над злите духове?
4. Защо Иисус Христос веднага е изцелил тъщата на Симон?
5. Каква е била главната цел на Иисус Христос със знаменията и чудесата Му?
6. Къде на друго място преди това Иисус е проповядвал Словото?
7. В какво са вярвали четеримата, които са спуснали паралитика?
8. Кой преценява вярата ни?
9. Защо Иисус Христос е изцелил паралитика?
10. Защо Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете на хората?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Марк 1:16-45:

16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон, Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, защото бяха рибари. 17 И Иисус им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя да станете ловци на хора. 18 И те веднага оставиха мрежите и Го последваха. 19 И като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в кораба си и кърпеха мрежите. 20 И веднага ги повика; и те оставиха баща си Зеведей в кораба с надничарите и отидоха след Него.

21 И дойдоха в Капернаум. И веднага в съботата Иисус влезе в синагогата и поучаваше. 22 И те се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, който има власт, а не като книжниците. 23 А в синагогата им имаше човек с нечист дух, който извика и каза: 24 (Остави ни!) Какво имаш Ти с нас, Иисусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те кой си – Светият Божи. 25 Но Иисус го смъмри, като каза: Млъкни и излез от него! 26 Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27 И всички толкова се смаяха, че започнаха да обсъждат помежду си, като говореха: Какво е това? Що за ново учение е това? С власт заповядва дори на нечистите духове и те Му се покоряват! 28 И веднага слухът за Него се разнесе навред по цялата Галилейска околност.

29 И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30 А тъщата на Симон лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея. 31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и (начаса) треската я остави и тя им прислужваше.

32 А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и обладани от демони. 33 И целият град се събра пред вратата. 34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много демони, и не позволяваше на демоните да говорят, понеже Го познаваха.

35 А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше. 36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него. 37 И като Го намериха, Му казаха: Всички Те търсят. 38 А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета, за да проповядвам и там, защото за това съм излязъл. 39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше демоните. 40 Тогава дойде при Него един прокажен и Му се молеше, като коленичеше пред Него и казваше: Ако искаш, можеш да ме очистиш. 41 А Иисус го съжали, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен. 42 И веднага проказата го остави и той се очисти. 43 И Той веднага го отпрати, като го предупреди строго: 44 Внимавай да не кажеш на никого нищо; но иди и се покажи на свещеника, и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 45 А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Иисус не можеше вече да влезе явно в някой град, а стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.

 

Марк 2:1-12:

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата. 2 И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат. А Той им говореше словото. 3 И дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима. 4 И като не можаха да се приближат до Него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше Той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. 5 А Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете. 6 А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: 7 Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен Един, Бог? 8 Иисус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си? 9 Кое е по-лесно да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или: Стани, вдигни постелката си и ходи? 10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове – каза на паралитика: 11 Казвам ти: стани, вдигни си постелката и си иди у дома. 12 И той веднага стана, вдигна си постелката и излезе пред всичките; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и говореха: Никога не сме виждали такова нещо.

 Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги