0 точки от тестове до тукТест 12, Евангелие според Лука 16, 18, 21 гл.

кликнете тук за помощна информация »

1. За какво господарят е похвалил неверния настойник?
2. Каква поука извлича Христос за нас от тази история?
3. Какво означава човек да служи на мамона?
4. По какъв начин се спасява човек?
5. Защо според Христос богатите се спасяват трудно?
6. Какво трябва да е материалното положение на християнина?
7. Заради кого поклонниците са пускали даровете си в касата на храма?
8. Какъв процент от дохода е било дарението в храмовата каса?
9. Защо бедната вдовица е пуснала повече от всички?
10. Колко трябва да дава християнинът за Божието дело?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Лука 16:1–15

Каза още на учениците си: Един богаташ имаше настойник, когото обвиниха пред него, че разпилявал имота му.
2 И той го повика и му каза: Какво е това, което слушам за теб? Дай сметка за настойничеството си защото не можеш вече да бъдеш настойник.
3 Тогава настойникът си каза: Какво да направя, след като господарят ми отнема от мен настойничеството? Нямам сила да копая, а да прося ме е срам.
4 Сетих се какво да направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството.
5 И като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми?
6 А той каза: Сто мери масло. И му каза: Вземи разписката си и бързо седни и напиши: петдесет. 7 После каза на друг: А ти колко дължиш? А той отговори: Сто мери жито. И му каза: Вземи разписката си и напиши: осемдесет.
8 И господарят похвали неверния настойник за това, че е постъпил хитроумно; защото синовете на този свят са по-хитроумни спрямо своето поколение от синовете на светлината.
9 И Аз ви казвам: Спечелете си приятели чрез неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища.
10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а неправедният в най-малкото и в многото е неправеден.
11 И така, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? 12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
13 Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.
14 Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.
15 А Той им каза: Вие сте онези, които се показвате праведни пред хората, но Бог знае вашите сърца; защото онова, което се цени високо между хората, е мерзост пред Бога.

Лука 18:9–30
Също и на онези, които разчитаха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тази притча:
10 Двама души: единият фарисей, а другият бирник, се изкачиха в храма да се помолят.
11 Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите хора – грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този бирник.
12 Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.
13 А бирникът, като стоеше надалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, а се биеше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника.
14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява себе си, ще бъде възвисен.
15 Донесоха още при Него малките си деца, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха, ги смъмриха.
16 Но Иисус ги повика и каза: Оставете децата да дойдат при Мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
17 Истина ви казвам: който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.
18 И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот?
19 А Иисус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един, Бог.
20 Знаеш заповедите: „Не прелюбодействай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствай; почитай баща си и майка си.“
21 А той каза: Всичко това съм опазил от младостта си.
22 Иисус, като чу, му каза: Едно още не ти достига. Продай всичко, което имаш, и го раздай на бедните, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
23 А той, като чу това, много се наскърби, защото беше твърде богат.
24 И Иисус, като го видя, че много се наскърби, каза: Колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
25 Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
26 А онези, които чуха това, казаха: Тогава кой може да се спаси?
27 А Той каза: Невъзможното за хората е възможно за Бога.
28 А Петър каза: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
29 А Той им каза: Истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къща или родители, или братя, или жена, или деца заради Божието царство,
30 и който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идващия свят – вечен живот.

Лука 21:1–4
Като повдигна очи, Иисус видя богатите, че пускат даровете си в касата.
2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.
3 И каза: Истина ви казвам, че тази бедна вдовица пусна повече от всички;
4 защото всички тези пуснаха в даровете (за Бога) от излишъка си; а тя от немотията си пусна цялото си препитание, което имаше.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги