0 точки от тестове до тукТест 33 Ев. от Марк,2 и 3 гл

кликнете тук за помощна информация »

1. Кои са праведни според изказването на Иисус Христос?
2. Защо Иисус Христос е ял и пил с бирниците и грешниците?
3. Защо фареисеите искали учениците на Христос да постят?
4. Какво иска да каже Христос с това, че ново вино не се налива в стари мехове?
5. Защо съботата е за човека, а не човекът за съботата?
6. Защо Човшкият Син е господар на съботата?
7. На кого Христос е дал власт за изгонване на демони?
8. Защо Христос е дал власт на учениците си да изцеляват и да изгонват демони?
9. Какъв е бил грехът на фарисеите, та Христос ги е предупредил, че който похули Св. Дух, няма да му се прости?
10. Кой е брат и сестра, и майка на Христос?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Марк 2:13-3:35:

13 И пак излезе край езерото; и цялото множество идваше при Него и Той ги поучаваше. 14 Като минаваше, видя Леви Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Следвай Ме. И той стана и Го последва. 15 И когато Иисус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и Го следваха. 16 Тогава книжниците от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците? 17 А Иисус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).

18 А учениците на Йоан и фарисеите постеха. И дойдоха и Му казаха: Защо учениците на Йоан и на фарисеите постят, а Твоите не постят? 19 А Иисус им каза: Могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Докато младоженецът е с тях, те не могат да постят. 20 Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им се отнеме, и тогава, през онези дни, ще постят. 21 Никой не пришива кръпка от нов плат на стара дреха; защото това, което трябва да я закърпи, се отдира от нея – новото от старото – и съдраното става по-лошо. 22 И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете, и ще се изхабят и виното, и меховете; а наливат ново вино в нови мехове.

23 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. 24 А фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено? 25 Тогава Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня и той, и мъжете, които бяха с него? 26 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и яде присъствените хлябове, от които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него? 27 И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата; 28 така че Човешкият Син е Господар и на съботата.

 

3:1 И пак влезе в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. 2 И те Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят. 3 И Той каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и ела по средата. 4 А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот, или да се погуби? А те мълчаха. 5 И като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя. 6 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него как да Го убият.

7 Тогава Иисус се оттегли с учениците Си към езерото и ги последва голямо множество от Галилея. 8 И от Юдея, от Ерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан и от околностите на Тир и Сидон голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел. 9 И поръча на учениците Си да Го чакат с една лодка заради множеството, за да не Го притискат. 10 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които имаха страдания, Го притискаха, за да се допрат до Него. 11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, казвайки: Ти си Божи Син. 12 Но Той строго им казваше да не Го изявяват.

13 След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които Той искаше, и те отидоха при Него. 14 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват, 15 и да имат власт да изцеляват болести и да изгонват демони: 16 Симон, на когото даде и името Петър; 17 и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде и името Воанергес, тоест синове на гърма; 18 и Андрей и Филип; Вартоломей и Матей; Тома и Яков Алфеев; Тадей и Симон Кананит; 19 и Юда Искариотски, който Го и предаде. <br>

20 И дойдоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат. 21 А Своите Му, като чуха това, отидоха да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си.

22 И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва демоните чрез началника на демоните. 23 Но Той, като ги повика, им каза с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана? 24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. 25 И ако един дом се раздели против себе си, този дом не ще може да устои.26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, а е дошъл краят му. 27 И никой не може да влезе в къщата на силния и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния – и тогава ще ограби къщата му. 28 Истина ви казвам, че всичките грехове на човешките синове ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали; 29 но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, а е виновен за вечен грях; 30 защото казваха: Има нечист дух. <br>

31 И дойдоха майка Му и братята Му и като стояха навън, изпратиха до Него да Го повикат. 32 А около Него седеше едно множество; и Му казаха: Ето, майка Ти и братята Ти са навън и Те търсят. 33 А Той в отговор им каза: Коя е майка Ми? И кои са братята Ми? 34 И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми! 35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.

 Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги