0 точки от тестове до тукТест 37 Ев. от Марк,7, 8 и 9 гл

кликнете тук за помощна информация »

1. Защо Христос не искал да се разгласяват изцеленията му?
2. Защо Христос не искал да даде знамение на «този род»?
3. Защо Иисус нарича Петър Сатана?
4. Какво значи да се срамуваш от Христос?
5. Чий бил гласът от небето?
6. Кой е най-великият апостол?
7. Какво иска да каже Христос с това, «че който не е против нас, е от към нас»?
8. Какво означава това рязане на крака и ръце?
9. Какво е пъкъл според Христос?
10. Какво значи да обезсолее солта според Христос?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

Марк 7:24-37

24 И като стана оттам, отиде в Тирската и Сидонската страни; и влезе в една къща и не искаше никой да Го знае, но не можа да се укрие. 25 А веднага чу за Него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух; и тя дойде и падна пред краката Му. 26 (Жената беше гъркиня, по рождение сирофиникийка.) И Му се молеше да изгони демона от дъщеря й. 27 А Иисус й каза: Остави децата да се наситят, защото не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се даде на кученцата. 28 А тя в отговор Му каза: Така е, Господи, но и кученцата под масата ядат от трохите, които падат от децата! 29 А Той й каза: За тази дума – иди си; демонът излезе от дъщеря ти. 30 И като си отиде у дома, намери, че детето лежеше на постелката, а демонът беше излязъл.

31 И като излезе пак от тирската и сидонската страни, дойде към Галилейското езеро през средата на декаполските области. 32 И доведоха при Него един глух и заекващ човек и Му се молеха да положи ръка на него. 33 Иисус го отведе настрани от множеството, сложи пръстите Си в ушите му и като плюна, се докосна до езика му; 34 и като погледна към небето, въздъхна и му каза: Еффата, тоест: Отворѝ се. 35 И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза, и той говореше ясно. 36 И им заръча на никого да не казват за това; но колкото повече им заръчваше, толкова повече те разгласяваха; 37 и се чудеха твърде много и говореха: Всичко върши добре: и глухите прави да чуват, и немите да говорят!

 

глава 8

1 През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Иисус повика учениците Си и им каза: 2 Жал Ми е за множеството, защото три дни вече седят при Мен и нямат какво да ядат. 3 Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч. 4 А учениците Му отговориха: Откъде ще може някой да насити тези хора с хляб тук, в това уединено място? 5 А Той ги попита: Колко хляба имате? И те казаха: Седем. 6 Тогава Той заповяда на множеството да насядат на земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците Си, за да ги сложат. И те ги сложиха пред множеството. 7 Имаха и няколко малки риби; и като благослови, заповяда да сложат и тях. 8 И ядоха и се наситиха. И вдигнаха седем кошници с останали къшеи. 9 А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди. И ги разпусна.

10 И веднага се качи в кораба с учениците Си и дойде в Далманутанските области. 11 И фарисеите излязоха и започнаха да спорят с Него. И като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето. 12 А Той въздъхна дълбоко в духа Си и каза: Защо този род иска знамение? Истина ви казвам: на този род няма да се даде знамение. 13 И ги остави, като пак се качи в кораба и мина на отвъдната страна.

14 А учениците Му забравиха да вземат хляб и нямаха при себе си в кораба повече от един хляб. 15 И Той им заръча, като каза: Внимавайте! Пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод. 16 И те разискваха помежду си, като говореха: Това е защото нямаме хляб. 17 А Иисус, като разбра това, им каза: Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате, и не съзнавате? Още ли е закоравяло сърцето ви? 18 Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? 19 Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко коша пълни с къшеи вдигнахте? Казаха Му: Дванадесет. 20 А когато разчупих седемте на четирите хиляди души, колко кошници пълни с къшеи вдигнахте? Казаха Му: Седем. 21 И им каза: Още ли не разбирате?

22 След това дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един сляп и Му се молиха да се докосне до него. 23 А Той хвана слепия за ръка и го изведе вън от селото; и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? 24 А той, като повдигна очи, каза: Виждам хората; защото виждам неща като дървета, които ходят. 25 После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. 26 И го изпрати у дома му, като каза: Не влизай в селото, (нито казвай това на някого от селото).

27 И Иисус излезе с учениците Си по селата на Кесария Филипова. И по пътя попита учениците Си, като им каза: Какво казват хората, кой съм Аз? 28 А те в отговор Му казаха: Йоан Кръстител; други – Илия; а други – един от пророците. 29 Тогава ги попита: А вие какво казвате, кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос. 30 И Той им заръча да не казват на никого за Него.

31 И започна да ги учи, че Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините и главните свещеници, и книжниците и да бъде убит, и след три дни да възкръсне. 32 И открито говореше това слово. А Петър Го взе настрана и започна да Го мъмри. 33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмри Петър, като каза: Махни се, Сатана, и иди зад Мен, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. 34 И повика множеството заедно с учениците Си и им каза: Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вземе кръста си и нека Ме следва. 35 Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си заради Мен и заради благовестието, ще го спаси. 36 Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? 37 Защото, какво би дал човек в замяна на живота си? 38 Защото, ако се срамува някой заради Мен и заради Моите думи в този прелюбодеен и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със светите ангели.

 

глава 9:

1 И им каза: Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло със сила.

2 И след шест дни Иисус взе Петър, Яков и Йоан и ги заведе на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях. 3 Дрехите Му станаха блестящи и изключително бели, като сняг, както никой белач на земята не може да избели. 4 И им се яви Илия с Мойсей и те разговаряха с Иисус. 5 Тогава Петър заговори и каза на Иисус: Равви, добре е да сме тук; и нека направим три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия; 6 защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. 7 И се яви облак и ги засени; и от облака дойде глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте. 8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Иисус.

9 И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите. 10 И те пазеха това слово, като се питаха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите. 11 И Го попитаха, казвайки: Защо казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде? 12 А Той им каза: Наистина първо Илия ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен. 13 Но аз ви казвам, че Илия е дошъл, и те постъпиха с него както си искаха, така както е писано за него.

14 И когато Той дойде при учениците, видя около тях едно голямо множество и книжници, които спореха с тях. 15 И веднага, като Го видя, цялото множество се смая и се завтече към Него, и Го поздравяваха. 16 И Той попита книжниците: За какво спорите с тях? 17 И един от множеството Му отговори: Учителю, доведох при Теб сина си, който има ням дух. 18 И където и да го хване, го тръшка; и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява. Казах на Твоите ученици да изгонят демона, но те не можаха. 19 А Той в отговор им каза: О, роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мен. 20 И го доведоха при Него. И когато Го видя, духът веднага го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен. 21 И Иисус попита баща му: От колко време му става така? А той каза: От детинство. 22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни! 23 А Иисус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно за този, който вярва. 24 Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи: Вярвам (Господи)! Помогни на моето неверие! 25 А Иисус, като видя, че се стича народ, смъмри нечистия дух, като му каза: Ням и глух душе, Аз ти заповядвам: излез от него и не влизай повече в него! 26 И като изпищя и го сгърчи силно, излезе. И детето стана като мъртво, затова повечето казаха, че е умряло. 27 Но Иисус го хвана за ръката и го вдигна; и то стана.

28 И когато влезе в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним? 29 А Той им каза: Този род с нищо не може да излезе, освен с молитва (и пост).

30 И като излязоха оттам, минаха през Галилея; а Той искаше никой да не узнае това. 31 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на хора и те ще Го убият. И след като Го убият, на третия ден Той ще възкръсне. 32 Но те не разбраха думата и се страхуваха да Го попитат.

33 И дойдоха в Капернаум. И когато беше в къщата, Той ги попита: Какво разисквахте по пътя? 34 А те мълчаха, защото по пътя бяха спорили помежду си кой от тях е по-голям. 35 И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тест 1 Деяния на апостолите 1-2 глава

Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги
www.veren.org © Издателство “ВЕРЕН”. Всички права запазени
дизайн и програмиране: УебДизайн