0 точки от тестове до тукТест 1 Деяния на апостолите 1-2 глава

кликнете тук за помощна информация »

1. Кой е написал книгата "Деяния на апостолите"?
2. Как се явява Христос?
3. За какво служи заселилият се в човека Свети Дух?
4. Защо апостолите са били само мъже?
5. Какви са били тези езици?
6. За какво са били дадени тези езици?
7. Какъв е дарът на Светия Дух?
8. Какво трябва да направи човек, за да се спаси?
9. Какво трябва да правят повярвалите християни?
10. Как Господ приема един човек?

ПОМОЩНА ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЯНИЯТА на светите апостоли 1 и 2 глава 1 Първата книга* написах, о, Теофиле, за всичко, което Иисус вършеше и учеше, откакто започна,
2 до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал,
3 на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и говореше за Божието царство.
4 И като се събираше с тях, им поръча да не напускат Ерусалим, а да чакат обещанието от Отца, за което, каза Той, чухте от Мен.
5 Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Свети Дух не след много дни.
6 И така, като се събраха, те Го попитаха, като казаха: Господи, в това ли време ще възстановиш на Израил царството?
7 Той им каза: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.
8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
9 И като изрече това, докато те гледаха, Той се възнесе и облак Го прие от погледа им.
10 И докато се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха при тях,
11 които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Иисус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.
12 Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път.
13 И когато влязоха в града, се качиха в горната стая, където пребиваваха – Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.
14 Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва (и моление) с някои жени и Мария, майката на Иисус, и с братята Му.
15 През тези дни Петър стана сред учениците, а имаше събрано множество около сто и двадесет души, и каза:
16 Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез устата на Давид за Юда, който стана водител на тези, които хванаха Иисус.
17 Защото той се числеше към нас и получи дял в това служение.
18 Той придоби нива със заплатата на своята неправда и като падна презглава, се пукна през средата и всичките му черва изтекоха.
19 И това стана известно на всичките ерусалимски жители, така че тази нива се нарича на техен език Акелдама, тоест Кръвна нива.
20 Защото е писано в книгата на Псалмите: „Жилището му да запустее и да няма кой да живее в него“; и: „Друг нека вземе чина му.“
21 И така, от тези мъже, които вървяха с нас през цялото време, когато Господ Иисус влизаше и излизаше между нас –
22 като се започне от Йоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас – един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му.
23 И така, поставиха на средата двама – Йосиф, наречен Варсава, който се наричаше и Юст, и Матия.
24 И се помолиха, казвайки: Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи кого от тези двама си избрал
25 да вземе дела на това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето си място.
26 И хвърлиха жребий за тях и жребият падна на Матия, и той беше причислен към единадесетте апостоли.
2 глава

И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.
2 И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.
3 И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
4 И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят.
5 А в Ерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки народ под небето. 6 И като се чу този шум, се събра една навалица; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
7 И всички, смаяни и учудени, си говореха помежду си: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни?
8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени?
9 Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия,
10 Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители от Рим, и юдеи, и прозелити,
11 критяни и араби ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела.
12 И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: Какво значи това?
13 А други се присмиваха и казваха: Те са се напили със сладко вино.
14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: Юдеи и всички, които живеете в Ерусалим, нека това ви стане известно и внимавайте в моите думи.
15 Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня*; *сутринта
16 а това е казаното чрез пророк Йоил:
17 „И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяко създание; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще сънуват сънища;
18 още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват.
19 И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв и огън, и пара от дим.
20 Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит Ден Господен.
21 И всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“
22 Израилтяни, послушайте тези думи: Иисус Назарянина, Мъж, засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както вие сами знаете;
23 Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници.
24 Него Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от нея.
25 Защото Давид казва за Него: „Винаги гледах Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя.
26 Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда;
27 защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоя Светия да види изтление.
28 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието Си ще ме изпълниш с радост.“
29 Братя, нека да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря, и беше погребан, и гробът му е при нас и до днес.
30 И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще постави един от неговите потомци на престола му,
31 той предвидя и каза за възкресението на Христос, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.
32 Този Иисус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
33 И така, като беше възвисен с Божията десница и взе от Отца обещанието на Светия Дух, Той изля това, което вие сега виждате и чувате.
34 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; а сам той казва: „Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна,
35 докато положа враговете Ти под краката Ти.“
36 И така, нека добре знае целият израилев дом, че този Иисус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос.
37 Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?
38 А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.
39 Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.
40 И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.
41 И така, тези, които приеха словото му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
42 И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите.
43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.
44 И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;
45 и продаваха стоката и имота си и ги разпределяха между всички, според нуждата на всекиго.
46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,
47 като хвалеха Бога и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше онези, които се спасяваха.


Новини
Препоръчваме да прочетете
статии по актуални теми и събития
Библейски тестове
реши тестове, събери точки, спечели книги